FORGOT YOUR DETAILS?

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.traderobot.pl jest prowadzony przez firmę:

 

Abacus Prime Polska Sp. z o.o.

ul. Krasińskiego 29

40-019 Katowice, Polska

KRS:0000881341,  NIP: 9542822967, REGON: 388075069

 

zwaną dalej Sklepem.

 1. Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sklepem.
 2. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, Umową Licencyjną Na Użytkowanie Programu Komputerowego oraz Notami prawnymi. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z: Regulaminem, Umową Licencyjną Na Użytkowanie Programu Komputerowego oraz Notami prawnymi i zaakceptowaniem ich postanowień.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień dokumentów wymienionych w pk3. w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 4. Produkty oferowane w sklepie to: licencje na programy komputerowe oraz sprzedaż usług szkoleniowych. Produkty są oferowane pełnoletnim osobom fizycznym lub osobom prawnym.
 5. Zamówienie w Sklepie składa się drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie www.traderobot.pl, zwanego dalej Formularzem lub za pomocą innych usług online.
 6. Dla przeprowadzenia transakcji zakupu niezbędne jest podanie w Formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych Klienta. Jedynie podanie prawidłowych danych przez Klienta umożliwia realizację zamówienia poprzez kontakt z Klientem oraz dostarczenie Klientowi zamówionego towaru. Za przypadki błędnego podania danych przez Klienta, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta w Formularzu, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.
 9. Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 10. Klientowi zostanie przesłana informacja na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 11. Według wyboru Klienta za zamówiony produkt można zapłacić przelewem bankowym, za pomocą serwisu imoje, dotpay.pl lub Paypal.
 12. Towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu całej kwoty za zamówiony produkt na rachunku Sklepu.
 13. Zamówienia z formą płatności z góry, o której mowa w pkt. 13, które nie są opłacone w ciągu 1-go miesiąca od daty ich złożenia będą anulowane.
 14. Sklep prowadzi sprzedaż w formie elektronicznej (wysyłając do Klienta zamówiony produkt drogą elektroniczną).
 15. Po zakupie zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w ciągu 72h.
 16. Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest odpowiednim dokumentem sprzedaży, dostarczanym Klientowi w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu.
 17. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych produktów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 18. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 19. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta, dane Klienta wykorzystane będą przez Sklep ponadto w celu informowania go o nowych produktach i promocjach Sklepu.
 20. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sklep zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym podmiotom.
 21. Każdy Kupujący, który wypełnił Formularz, ma w każdym czasie możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.
 22. W przypadku reklamacji, zgłoszona wada produktu jest przedmiotem badania przez serwis Sklepu pod kątem ustalenia przyczyny jej powstania i wykluczenia w tym zakresie winy Klienta.
 23. Reklamacja rozpoznawana jest przez Sklep nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia                                zgłoszenia reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep informuje Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail  podany przez Klienta we wiadomości.
 1. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie maila na adres Sklepu podany na stronie: www.traderobot.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa właściwego dla siedziby Sklepu.

UMOWA LICENCYJNA NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

(LICENCJA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO)

Ważna informacja prawna dla wszystkich Użytkowników (Licencjobiorców): przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania należy uważnie przeczytać niniejszą Umowę licencyjną.

Podejmując jakiekolwiek kroki w celu pobrania, konfiguracji, instalacji lub używania całości lub części oferowanego Oprogramowania, Użytkownik (Licencjobiorca) wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich warunków i zasad wynikających z niniejszej umowy. Czynność ta jest jednoznaczna ze złożeniem podpisu, a Licencjobiorca wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszej umowy, której staje się stroną oraz wyraża zgodę na egzekwowanie jej postanowień w sposób obowiązujący w przypadku wszelkich wynegocjowanych, pisemnych umów podpisanych przez Licencjobiorca. Jeżeli Licencjobiorca nie zgadza się z tymi postanowieniami nie może korzystać z oprogramowania i zobowiązany jest do usunięcia z komputera oprogramowania i wszystkich elementów dotyczących oprogramowania.

Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

Niniejsza Umowa Licencyjna Na Użytkowanie Programu Komputerowego (zwana dalej „Umową” lub „Licencją użytkownika końcowego” ) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem końcowym (osobą fizyczną lub prawną) zwanym też: „Użytkownikiem” lub „Licencjobiorcą” a Posiadaczem praw do Oprogramowania firmą ABACUS PRIME LTD zwaną dalej „Licencjodawcą” lub „Producentem”.

 1. DEFINICJE

1.1. Program komputerowy (zwany dalej „Oprogramowaniem” lub „Produktem”) oznacza wszelkie oprogramowanie (w szczególności te określone w specyfikacji licencji lub osobnym dokumencie np. Zamówieniu lub Potwierdzeniu Zamówienia Klienta), w tym Dokumentację, Aktualizacje i wszelkie powiązane materiały.

1.2. Posiadacz praw (posiadacz wszystkich praw, wyłącznych bądź innych praw do Oprogramowania) oznacza firmę ABACUS PRIME LTD., spółkę zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Wielkiej Brytanii (UK).

1.3. Komputer(y) oznacza(-ją) sprzęt komputerowy, w tym komputery osobiste, laptopy, stacje robocze, palmtopy, telefony „smart phone”, produkty kieszonkowe lub inne urządzenia elektroniczne, do których przeznaczone jest Oprogramowanie, na których zostanie ono zainstalowane i/lub będzie użytkowane.

1.4. Użytkownik końcowy oznacza osobę(-y) fizyczną(-e) instalującą(-e) lub korzystającą(-e) w imieniu własnym z legalnej kopii Oprogramowania; lub, jeżeli Oprogramowanie jest pobierane lub instalowane w imieniu organizacji, np. pracodawcy, „Użytkownik” oznacza organizację, na potrzeby której Oprogramowanie zostaje pobrane lub zainstalowane i niniejszym przyjmuje się, iż taka organizacja upoważniła osobę przyjmującą warunki tej umowy do uczynienia tego w jej imieniu. Dla celów niniejszej umowy, termin „organizacja”, obejmuje, bez ograniczeń, każdą spółkę, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, korporację, stowarzyszenie, spółkę kapitałową, zarząd powierniczy, spółkę joint venture, organizację pracowniczą, organizację nie posiadającą osobowości prawnej lub organizacje rządowe.

1.5. Partner(-rzy) oznacza(-ją) organizacje lub osoby fizyczne, zajmujące się dystrybucją Oprogramowania w oparciu o licencję i umowę zawartą z Posiadaczem praw.

1.6. Aktualizacja(-e) oznacza(-ją) wszelkie ulepszenia, rewizje, poprawki do usterek programowych, usprawnienia, naprawy, modyfikacje, kopie, dodatki lub zestawy konserwacyjne, itp.

1.7. Dokumentacja oznacza wszelkie instrukcje użytkownika, przewodniki instalacji, specyfikacje oprogramowania, całą dokumentację i związane z nimi materiały objaśniające lub inne.

 1. PRZYZNANIE LICENCJI

2.1. Zgodnie z warunkami niniejszej umowy Licencjodawca przyznaje Licencjobiorca osobistą, niewyłączną, nieprzekazywalną, ograniczoną licencję na instalację i użytkowanie produktu na dowolnej liczbie komputerów będących własnością Licencjobiorcy w jednej lokalizacji (zwana dalej „Licencją”), w zakresie określonym niniejszą umową oraz opisaną dokumentacją dołączoną do Oprogramowania.

2.2. Poza wyraźnie opisanymi w niniejszej umowie wyjątkami, niniejsza umowa nie przekazuje Licencjobiorcy żadnych praw do własności intelektualnej zawartej w produkcie. Wszelkie nieprzyznane w wyraźny sposób prawa są zastrzeżone przez Licencjodawcę. Nie istnieją żadne prawa domniemane.

2.3. Licencjobiorca ma obowiązek korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcjonalnością oraz instrukcją obsługi.

2.4. Licencjobiorcy nie wolno wykonywać kopii oprogramowania, za wyjątkiem kopii zapasowej oprogramowania. Licencjobiorca jest zobowiązany na takiej kopii umieścić informację o przysługujących Licencjodawcy prawach autorskich (copyright). Kopii zapasowej nie wolno użytkować do innych celów i musi ona zostać zniszczona po utracie przez Użytkownika prawa do użytkowania Oprogramowania

2.5. Posiadacz praw zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich środków oraz procedur weryfikacyjnych celem zweryfikowania wiarygodności Licencji oraz/lub kopii Oprogramowania zainstalowanego oraz/lub wykorzystywanego na komputerze Użytkownika.

2.6. Jeżeli Oprogramowanie zostało uzyskane w Internecie, może ono być wykorzystywane, po przyjęciu warunków niniejszej Umowy, w zakresie i okresie zdefiniowanym podczas uzyskiwania.

2.7. Pomoc techniczna może być świadczona za pośrednictwem Internetu lub/i telefonicznie w postaci infolinii Pomocy technicznej lub innych rozwiązań online.

2.8. Pomoc techniczna dostępna będzie wyłącznie Użytkownikowi mającemu zainstalowaną najnowszą Aktualizację na Komputerze wymagającym Pomocy technicznej.

2.9. Niniejsza umowa nie zobowiązuje Licencjodawcy do zapewnienia wsparcia/pomocy technicznej, obsługi, Aktualizacji lub modyfikacji produktu.

2.10. Wersja próbna (Demo) nie upoważnia Użytkownika do korzystania z Aktualizacji oraz Pomocy technicznej.

2.11. W przypadku złamania przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień i warunków niniejszej Umowy, Posiadacz praw w każdej chwili i bez powiadomienia Użytkownika może wycofać niniejszą Licencję na użytkowanie Oprogramowania, nie refundując ceny zakupu w całości ani w części. W takim wypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania i wszystkie jego składniki.

2.12. Użytkownik może przekazać niewyłączną licencję na korzystanie z Oprogramowania innym osobom fizycznym w zakresie udzielonym Użytkownikowi przez Posiadacza praw pod warunkiem, że osoba otrzymująca wyrazi zgodę na przestrzeganie wszystkich zasad i warunków niniejszej Umowy oraz w pełni zastąpi dotychczasowego Użytkownika jako posiadacz licencji udzielonej przez Posiadacza praw. W przypadku pełnego przeniesienia praw nadanych przez Posiadacza praw na korzystanie z Oprogramowania, Użytkownik ma obowiązek zniszczenia wszelkich posiadanych kopii Oprogramowania, w tym kopii zapasowych. Osoba otrzymująca przekazaną licencję musi wyrazić zgodę na przestrzeganie wszystkich zasad i warunków niniejszej Umowy. Jeżeli osoba otrzymująca nie wyrazi zgody na przestrzeganie wszystkich zasad i warunków niniejszej Umowy, nie może zainstalować bądź/ani użytkować Oprogramowania. Użytkownik oświadcza również, jako osoba otrzymująca przekazywaną licencję, że nie posiada żadnych dodatkowych lub większych praw niż oryginalny Użytkownik końcowy, który uzyskał Oprogramowanie od Posiadacza praw.

2.13. Z wyjątkiem okoliczności, w których postanowienia niniejszej Umowy stanowią inaczej, Użytkownik nie ma prawa do przeniesienia nadanych mu z mocy niniejszej Umowy praw bądź wynikających z niej zobowiązań.

 1. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

3.1 Aktualizacje Oprogramowania dostępne są poprzez Internet po opublikowaniu ich na stronie internetowej przez Licencjodawcę lub w formie innych usług online.

3.2. Licencjobiorca jest uprawniony do bezpłatnego pobrania, instalowania i używania nowych wersji Oprogramowania (Aktualizacji) tylko przez okres abonamentu, który jest wskazany na dokumencie sprzedaży produktu określanego mianem „Abonament na aktualizację oprogramowania".

3.3. Produkt  „Abonament na aktualizację oprogramowania" jest opcjonalny i jest płatny, produkt ten jest dostępny poprzez Internet po opublikowaniu na stronie internetowej przez Licencjodawcę lub w formie innych usług online.

3.4. Oprogramowanie oznaczone jako Aktualizacja zastępuje i/lub uzupełnia wcześniejszą wersję  Oprogramowania. Licencjobiorca jest zobowiązany używać uaktualnionego produktu wyłącznie w sposób określony w niniejszej Umowie Licencyjnej.

3.5. Wszelkie otrzymane przez Licencjobiorcę: Aktualizacje, składniki oprogramowania oraz dokumentacje, stają się częścią Oprogramowania i mają wobec nich zastosowanie zasady i warunki niniejszej Umowy.

3.6. Licencjodawca nie ma obowiązku udostępniania i/lub udzielania pomocy w zakresie wcześniejszych wersji oprogramowania, kiedy dostępna jest Aktualizacja.

 1. OGRANICZENIA LICENCJI

4.1. Licencjobiorca nie będzie emulować, klonować, wynajmować, użyczać, wypożyczać na zasadach leasingu, odsprzedawać, modyfikować, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej lub demontażowi ani tworzyć prac pochodnych w oparciu o Oprogramowanie lub jakąkolwiek jego część z wyjątkiem, kiedy jest to dozwolone w postaci niezbywalnego prawa nadanego Użytkownikowi poprzez odpowiednie prawa, Użytkownik nie sprowadzi też żadnej części Oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka, nie przeniesie licencjonowanego Oprogramowania lub jego podzbioru, oraz nie zezwoli na to stronie trzeciej, z wyjątkiem wypadków, kiedy niniejsze restrykcje są wyraźnie zakazane przez obowiązujące prawo. Ani kod binarny Oprogramowania ani jego kod źródłowy nie mogą być wykorzystywane bądź poddawane inżynierii wstecznej w celu stworzenia algorytmu programu, który jest zastrzeżony. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie nadane na mocy niniejszej Umowy są zastrzeżone przez Posiadacza praw oraz/lub odpowiednio, jego dostawców.

4.2. Wszelkie przejawy nieautoryzowanego użycia Oprogramowania spowodują natychmiastowe i automatyczne rozwiązanie niniejszej Umowy oraz odebranie nadanej w ramach umowy Licencji, mogą również spowodować rozpoczęcie postępowania przeciwko Licencjobiorcy z powództwa cywilnego oraz/lub karnego.

 1. OGRANICZONA GWARANCJA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.1. Okres gwarancji zaczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru oprogramowania objętego licencją lub wystawienia dokumentu sprzedaży za dostawę oprogramowania, jeżeli protokół odbioru nie był podpisany.

5.2. Okres gwarancji wygasa z końcem ostatniego dnia miesiąca, w którym minie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia okresu gwarancji. Okres gwarancji zakończy się automatycznie bezpośrednio po zakończeniu okresu trwania umowy indywidualnej, jeśli taki przypadek nastąpi. Jeżeli prawo właściwe przewiduje dłuższy (dłuższe) minimalne okresy rękojmi (gwarancji), wówczas znajdą zastosowanie te ostatnie przepisy.

5.3. Posiadacz praw gwarantuje, że Oprogramowanie w istotnym zakresie będzie zgodne ze specyfikacją oraz opisem zawartym w Dokumentacji pod warunkiem, że ta ograniczona gwarancja nie będzie miała zastosowania w następujących przypadkach:

a) niedobory w funkcjonalności komputera Użytkownika i związane z tym naruszenia, za które Posiadacz praw wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności gwarancyjnej;

b) wadliwe działanie, uszkodzenia lub awarie powstałe na skutek nadużyć; wypadków; zaniedbań; niewłaściwej instalacji, użytkowania lub konserwacji; kradzieży; wandalizmu; siły wyższej; aktów terroryzmu; awarii lub przeciążenia sieci zasilania; ofiar; przeróbki, niedozwolonych modyfikacji lub napraw przeprowadzonych przez jednostki inne, niż Posiadacz praw;

c) jakiekolwiek inne działania stron trzecich lub Użytkownika oraz z przyczyn będących poza zasięgiem wypływu Posiadacza praw;

d) wszelkich wady, o których Użytkownik nie powiadomi Posiadacza praw w możliwie szybkim terminie od ich stwierdzenia;

e) niekompatybilności spowodowanej sprzętem komputerowym oraz/lub elementami oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.

5.4. Użytkownik oświadcza, akceptuje oraz zgadza się, iż żadne oprogramowanie nie jest wolne od błędów oraz, że zalecane jest wykonywanie kopii zapasowych zawartości dysku komputera, z częstotliwością oraz o niezawodności odpowiadającej Użytkownikowi.

5.5. Posiadacz praw nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na to, że Oprogramowanie będzie funkcjonowało poprawnie w przypadku naruszenia zasad opisanych w Dokumentacji lub w niniejszej Umowie.

5.6. Posiadacz praw nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie funkcjonowało poprawnie, jeżeli Użytkownik nie będzie regularnie pobierał Aktualizacji opisanych w paragrafie 1.6 niniejszej Umowy.

5.7 Posiadacz praw nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie funkcjonowało poprawnie po upływie okresu zdefiniowanego w paragrafie 5.2 niniejszej Umowy lub po wygaśnięciu Licencji na korzystanie z Oprogramowania z jakiegokolwiek powodu.

5.8. Oprogramowanie udostępnione jest użytkownikowi w stanie „takim, jakim jest” a posiadacz praw nie składa jakichkolwiek oświadczeń ani nie udziela zapewnień co do jego wykorzystywania lub działania. Wyjąwszy wszelkie gwarancje, warunki, oświadczenia lub postanowienia, których nie można wykluczyć lub ograniczyć w świetle obowiązującego prawa, posiadacz praw i jego partnerzy nie składają żadnych zapewnień, warunków, oświadczeń ani postanowień (wyrażonych lub domniemanych z mocy ustawy, prawa zwyczajowego, zwyczaju, wykorzystania lub innych) w jakichkolwiek kwestiach, w tym, bez ograniczeń, w kwestiach nienaruszania praw stron trzecich, pokupności, satysfakcjonującej jakości, integracji lub przydatności do danego celu. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady oraz całkowite ryzyko w kwestii działania oraz odpowiedzialności za wybór odpowiedniego oprogramowania do osiągnięcia żądanych rezultatów, oraz za instalację, korzystanie i wyniki uzyskane w rezultacie stosowania oprogramowania. Bez ograniczeń dla powyższych postanowień, posiadacz praw nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, że oprogramowanie będzie wolne od błędów, przerw w funkcjonowaniu lub innych awarii lub też, że oprogramowanie spełni wszelkie lub wszystkie wymagania użytkownika bez względu na to, czy zostały one ujawnione posiadaczowi praw.

5.9. W Okresie Gwarancji, usuwanie błędów w Oprogramowaniu nastąpi gdy:

a) Użytkownik niezwłocznie zgłosił za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie www/traderobot.pl lub wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@traderobot.pl, że istnieje błąd w programie komputerowym, którego nie można samodzielnie skorygować,

b) Użytkownik jest w stanie wskazać sytuację wystąpienia błędu,

c) Użytkownik używa programu komputerowego w wersji dostarczonej przez Producenta.

5.10. W przeciągu trzech dni roboczych od otrzymania zgłoszenia o błędzie, Producent dostarczy użytkownikowi pisemną odpowiedź zawierającą diagnostykę błędu i ogólny plan prac nad jego usunięciem zgodny z paragrafem 6.1 niniejszej Umowy. W przeciągu następnych 21 dni Producent podejmie działania zgodne z przedstawionym planem prac.

 1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANTA l UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY

 6.1. Całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy oraz wynikające stąd wyłączne uprawnienia Licencjobiorcy - polegają na zwrocie uiszczonej ceny, albo naprawie lub wymianie Oprogramowania, który nie odpowiada warunkom Ograniczonej Rękojmi (Gwarancji) i który został zwrócony Producentowi wraz z kopią rachunku Licencjobiorcy. Wybór sposobu zaspokojenia roszczenia klienta należy do Producenta. Niniejsza Ograniczona Rękojmia (Gwarancja) jest nieważna, jeśli wadliwe działanie Oprogramowania nastąpiło w wyniku wypadku, nadużycia lub jego nieprawidłowego zastosowania. Każde wymienione na nowe Oprogramowanie będzie objęte rękojmią (gwarancją) do końca pierwszego okresu rękojmi (gwarancji) albo przez okres 30 dni od wymiany, przy czym obowiązuje ten spośród tych terminów, który upłynie później.

6.2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, Producent wyłącza wszystkie swoje pozostałe obowiązki z tytułu rękojmi (gwarancji) zarówno sformułowane wprost, jak i wynikające z okoliczności towarzyszących lub z przepisów prawa, a w szczególności wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi (gwarancji) za to, że Oprogramowanie, Aktualizacje załączona Dokumentacja  oraz jakikolwiek sprzęt towarzyszący spełniają pozostałe wymogi przewidziane przez właściwe prawo dla odpowiedzialności z tytułu rękojmi (gwarancji).

 6.3. W  maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, Producent wyłącza swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek inną szkodę (łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami polegającymi na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej lub utraty informacji gospodarczej, oraz innymi szkodami o charakterze wyjątkowym), będącą następstwem używania albo niemożności używania niniejszego produktu nawet jeśli Producent został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Całkowita odpowiedzialność Producenta na podstawie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy jest w każdym wypadku ograniczona do sumy pieniężnej, którą Licencjobiorca rzeczywiście zapłacił za licencje na Oprogramowanie.

 1. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1. W najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, w żadnym wypadku posiadacz praw ani jego partnerzy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek specjalne, przypadkowe, domniemane, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym, m. In., zadośćuczynienie za utratę zysków lub informacji poufnych lub innych, przerwy w prowadzeniu działalności, utratę prywatności, korupcję, zniszczenie oraz utratę danych lub programów, za niemożność wywiązania się z jakichkolwiek obowiązków, w tym wszelkich obowiązków ustawowych, obowiązku dobrej wiary lub należytej staranności, za zaniedbanie, straty ekonomiczne oraz wszelkie inne straty pieniężne) powstałe na skutek lub w jakikolwiek sposób związane z wykorzystaniem lub niemożnością wykorzystania oprogramowania, zapewnieniem lub niemożnością zapewnienia wsparcia lub innych usług, informacji, oprogramowania oraz związanej z oprogramowaniem treści lub w inny sposób powstałych w wyniku korzystania z oprogramowania bądź w ramach lub w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej umowy lub złamaniem warunków umownych bądź deliktowych (w tym z zaniedbaniem, wprowadzeniem w błąd, odpowiedzialnością lub obowiązkiem bezpośrednim) lub innym złamaniem obowiązku ustawowego, lub jakimkolwiek naruszeniem warunków gwarancji przez posiadacza praw lub któregokolwiek z jego partnerów nawet, jeżeli posiadacz praw lub jego partnerzy zostali poinformowani o możliwości zaistnienia takich szkód.

7.2 Użytkownik wyraża zgodę na to, iż w wypadku gdy posiadacz praw oraz/lub jego partnerzy zostaną uznani za odpowiedzialnych, odpowiedzialność posiadacza praw oraz/lub jego partnerów ograniczać się będzie do kosztów oprogramowania. W żadnym wypadku odpowiedzialność posiadacza praw oraz/lub jego partnerów nie przekroczy opłat za oprogramowanie wniesionych na rzecz posiadacza praw lub jego partnerów (w zależności od okoliczności).

7.3. Nic co stanowi treść niniejszej umowy nie wyklucza ani nie ogranicza żadnych roszczeń dotyczących śmierci oraz odniesionych obrażeń cielesnych. Ponadto, w przypadku gdy zrzeczenie się odpowiedzialności, wyłączenie lub ograniczenie w treści niniejszej umowy nie może zostać wyłączone lub ograniczone w świetle obowiązującego prawa, wtedy takie zrzeczenie się odpowiedzialności, wyłączenie lub ograniczenie nie będzie miało zastosowania w przypadku użytkownika, którego w dalszym ciągu obowiązywać będą pozostałe zrzeczenia się odpowiedzialności, wyłączenia oraz ograniczenia.

 1. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

8.1. Użytkownik zgadza się, że Oprogramowanie oraz jego autorstwo, systemy, algorytmy, pomysły, metody działania, dokumentacja oraz inne zawarte w Oprogramowaniu informacje stanowią własność intelektualną oraz/lub cenne tajemnice handlowe Posiadacza praw lub jego partnerów oraz, że Posiadacz praw oraz odpowiednio, jego partnerzy, chronieni są przepisami prawa cywilnego i karnego oraz przepisami o prawie autorskim, tajemnicy handlowej, znaku towarowym oraz prawem patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych i innych krajów, jak również traktatami międzynarodowymi. Niniejsza Umowa nie nadaje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej, w tym do znaków towarowych lub usługowych Posiadacza praw oraz/lub jego partnerów („Znaki towarowe”). Użytkownik może korzystać ze znaków towarowych tylko w zakresie identyfikacji wydruków stworzonych przez Oprogramowanie, stosownie do zaakceptowanych praktyk dotyczących znaków towarowych, w tym identyfikacji nazwy posiadacza znaku towarowego. Takie wykorzystanie znaku towarowego nie daje Użytkownikowi jakichkolwiek praw własności w stosunku do Znaku towarowego. Posiadacz praw oraz/lub jego partnerzy posiadają oraz zachowują wszelkie prawa, tytuł własności oraz prawo do udziału w zyskach z Oprogramowania, w tym, bez ograniczeń, wszelkich korekt błędów, usprawnień, Aktualizacji lub innych modyfikacji Oprogramowania dokonanych przez Posiadacza praw lub jakąkolwiek stronę trzecią oraz wszelkich praw autorskich, patentów, praw do tajemnic handlowych, znaków towarowych oraz innych zawartych w nich własności intelektualnych. Posiadanie, instalacja ani korzystanie z Oprogramowania przez Użytkownika nie powoduje przeniesienia na niego jakiegokolwiek tytułu własności intelektualnej Oprogramowania, a Użytkownik nie nabywa żadnych praw do Oprogramowania z wyjątkiem wyraźnie określonych niniejszą Umową. Wszystkie kopie Oprogramowania wykonane w ramach niniejszej Umowy muszą zawierać te same zastrzeżenia prawne pojawiające się na oraz w Oprogramowaniu. Z wyjątkiem jak określono to w treści niniejszej Umowy, nie powoduje ona przyznania Użytkownikowi żadnych praw do własności intelektualnej Oprogramowania, a Użytkownik potwierdza, że Licencja, w sposób określony niniejszą Umową, nadaje Użytkownikowi jedynie prawo do ograniczonego korzystania z Oprogramowania na zasadach i warunkach określonych niniejszą Umową. Posiadacz praw zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane Użytkownikowi w ramach niniejszej Umowy.

8.2. Użytkownik wyraża zgodę na niedokonywanie jakichkolwiek modyfikacji lub zmian w Oprogramowaniu. Użytkownik nie ma prawa usuwać lub zmieniać zawiadomień o ochronie praw autorskich ani innych zastrzeżeń prawnych na kopiach Oprogramowania.

 1. INNE POSTANOWIENIA

9.1. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszej Umowy, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.

 9.2. Żaden rodzaj powództwa, bez względu na formę, będący wynikiem lub związany z transakcjami przeprowadzonymi w ramach niniejszej Umowy, nie może zostać wszczęty przez którąkolwiek ze stron niniejszej Umowy po upływie jednego (1) roku od zaistnienia podstawy powództwa lub odkrycia jej istnienia, z wyjątkiem powództwa o naruszenie praw własności intelektualnej, które może być wszczęte w maksymalnym, mającym zastosowanie okresie dozwolonym przez prawo.

9.3. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Posiadaczem praw i unieważnia wszelkie uprzednie pisemne lub ustne porozumienia, propozycje, zawiadomienia lub ogłoszenia dotyczące Oprogramowania lub treści niniejszej Umowy.

9.4. Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszej Umowy, zrozumiał ją oraz wyraża zgodę na przestrzeganie jej postanowień.

9.5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonywalne w całości bądź w części, postanowienie takie zostanie wąsko zinterpretowane tak, aby stało się zgodne z prawem oraz egzekwowalne, a całość Umowy nie zostanie wobec powyższego uznana za nieważną, a pozostała jej część zachowa moc obowiązującą ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi i podlegać będzie wykonaniu w maksymalnym, dozwolonym prawnie i na zasadach słuszności zakresie, zachowując jednocześnie, w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, swoje początkowe intencje.

9.6. Odstąpienie od jakiegokolwiek postanowienia lub warunku niniejszej Umowy nie będzie ważne o ile nie zostanie sporządzone na piśmie i podpisanie przez Użytkownika oraz upoważnionego do tego przedstawiciela Posiadacza praw pod warunkiem, iż zrzeczenie się dochodzenia praw z tytułu naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się dochodzenia praw z tytułu jakichkolwiek wcześniejszych, współczesnych ani późniejszych naruszeń.

9.7. Zaniechanie przez Posiadacza praw nalegania na wykonanie lub ścisłego egzekwowania wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy bądź jakiegokolwiek prawa, nie będzie interpretowane jako odstąpienie od tego postanowienia lub prawa.

 1. POUFNOŚĆ

10.1. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał stronom trzecim informacji w zakresie wszelkich materiałów otrzymanych wraz z programem, w tym dokumentacji użytkownika i samego programu.

10.2. Producent zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie uzyskane dla potrzeb obsługi programu informacje dotyczące przedsiębiorstwa Użytkownika.

10.3. Strony zwolnione są z obowiązku zachowania tajemnicy w sytuacji, w której do ujawnienia informacji, o których mowa w punkcie 10.1. i10.2., gdy zostały zobowiązane prawomocną decyzją lub orzeczeniem uprawnionego organu lub gdy takie informacje staną się powszechnie znane.

Informacje podane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie stanowią również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej. Transakcje na instrumentach inwestycyjnych, w szczególności instrumentach wykorzystujących dźwignię finansową zawsze związane są z ryzykiem i mogą przynieść straty. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej strony, ani za szkody poniesione w ich wyniku.

Polityka prywatności i plików cookie

Poniższa Polityka Prywatności i Plików Cookie określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
Serwis - serwis internetowy działający pod adresem: www.traderobot.pl

Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Administrator - firma Abacus Prime Polska Sp. z o.o., ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice, Polska,  świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies
Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo
Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności i Plików Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 Serwisy zewnętrzne
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, Google+, Facebook, Twitter, AddThis, Youtube, Vimeo

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu
Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Realizacja zleceń i zakupów w sklepie internetowym.

Podczas przeglądania naszej witryny,  składania zamówienia, zakupów w Serwisie lub korzystania z oferty Administratora w dowolny inny sposób możemy zbierać i przechowywać następujące informacje:

Przeglądane produkty: użyjemy tych informacji, aby na przykład pokazać ci ostatnio oglądane produkty.
Lokalizacja, adres IP i przeglądarka: użyjemy tych danych do oszacowania podatków i kosztów wysyłki.
Adres wysyłki: poprosimy cię o wpisanie adresu, abyśmy mogli na przykład oszacować koszty wysyłki przed złożeniem zamówienia i wysłać zamówienie!
Będziemy również używać plików cookie do śledzenia zawartości koszyka podczas przeglądania naszej witryny.

Gdy składasz zapytanie ofertowe, zamówienie lub kupujesz w naszym sklepie, poprosimy cię o podanie informacji zawierających imię i nazwisko, adresy płatności i wysyłki, e-mail, telefon, dane płatności lub karty i opcjonalne dane konta: nazwa użytkownika i hasło. Będziemy wykorzystywać te informacje w poniższych celach:

Przesyłania informacji o twoim koncie i zamówieniach.
Odpowiadania na twoje zgłoszenia, w tym zwroty i reklamacje.
Procesowania płatności i zapobieganie oszustwom.
Założenia konta w naszym sklepie.
Spełnienia zobowiązań prawnych, np. wystawiania dokumentów, obliczania podatków.
Ulepszania oferty sklepu.
Wysyłania informacji marketingowych, jeśli zgodzisz się na ich otrzymywanie.
Jeśli utworzysz konto, zachowamy twoje imię i nazwisko, adres, e-mail oraz numer telefonu, które będą wykorzystane przy składaniu następnych zamówień.

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy dokonali zakupu lub zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

 Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Ogólnie informacje są przechowywane tak długo, jak potrzebujemy informacji dla celów, dla których je gromadzimy i wykorzystujemy, i nie jesteśmy prawnie zobowiązani do dalszego przechowywania. Na przykład przechowujemy informacje o zamówieniach przez min. 5 lat dla celów podatkowych i księgowych. Obejmuje to imię i nazwisko, adres e-mail oraz adresy .

Będziemy również przechowywać komentarze i opinie, jeśli zdecydujesz się je napisać.

Członkowie naszego zespołu mają dostęp do informacji, które nam podajesz. Np. administratorzy i obsługa sklepu mają dostęp do:

Szczegółów zamówień, takie jak kupione pozycje, data zamówienia, adres wysyłki itd.
Informacji o klientach, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i informacje dotyczące fakturowania i wysyłki.
Nasz zespół ma dostęp do tych informacji, aby obsługiwać zamówienia, zwroty oraz oferować wsparcie.

Udostępniamy informacje podmiotom trzecim, które pomagają nam procesować zamówienia i dostarczają usługi, np.:

Usługi internetowe

Administrator współpracuje z dostawcami usług internetowych (w tym hostingu) w celu zapewnienia stabilności działania i bezpieczeństwa strony www.traderobot.pl.

Płatności

Akceptujemy płatności przez PayPal i dotpay. Podczas przetwarzania płatności niektóre z twoich danych zostaną przekazane tym firmom, w tym informacje wymagane do przetworzenia lub obsługi płatności, takie jak wartość zamówienia i informacje rozliczeniowe.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 9 Zmiany w Polityce Cookie
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności i Plików Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności i Plików Cookie.

TOP

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close